Meniu Uždaryti

Asmens duomenų tvarkymo politika

Atidžiai perskaitykite šį dokumentą, nes jame pristatome svarbiausią informaciją apie asmens duomenų tvarkymą bei saugojimą, atliekamą Lietuvos Respublikos kultūros tarybos finansuojamo projekto „Lietuvos teatras skaičiais“, kurį vykdo Scenos meno kritikų asociacija, rėmuose.

 Jeigu ši Politika keistųsi, jos naujausią versiją visada rasite http://statistika.smka.lt/asmens-duomenu-tvarkymo-politika

KAS MES ESAME?

Jūsų duomenis renka, naudoja ir saugo:

Scenos meno kritikų asociacija
Juridinio asmens kodas: 304502971
Adresas: Vytenio g. 13-36, LT-03112 Vilnius
El. pašto adresas: statistika@smka.lt

KODĖL IR KOKIUS DUOMENIS RENKAME?

Kokiu tikslu renkame asmens duomenis? Kokius tiksliai duomenis renkame? Kokia Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) sąlyga remiamės tvarkydami jūsų asmens duomenis? Kiek laiko šiuos duomenis saugome?
Siekdami parengti ataskaitas apie gautus tyrimo rezultatus Anketą pildančio TEATRO ATSTOVO duomenys:

 • vardas, pavardė
 • pareigos
 • kontaktinis telefono ryšio numeris
 • kontaktinis el. pašto adresas 

Spektaklio KŪRĖJO asmens duomenys:

 • vardas, pavardė
 • gimimo metai (tik metai, ne pilna data)
 • kilmės šalis (dažniausiai vieša informacija)
TEATRO ATSTOVŲ duomenys renkami turint teisėtą interesą susisiekti su teatrais dėl pateiktų atsakymų ir kitais administraciniais projekto klausimais (BDAR 6 str. 1(f))

Spektaklio KŪRĖJŲ duomenys renkami turint teisėtą interesą tinkamai įgyvendinti projektą „Lietuvos teatras skaičiais“ (BDAR 6 str. 1(f))

Šiuos duomenis saugome 2 metus nuo ataskaitos užpildymo. Kiekviena nauja metinė ataskaita pratęsia duomenų saugojimą dar 2 metams.

Dėmesio! Kadangi ataskaita bus pildoma kiekvienais metais, paskutinio pildymo metu pateikti duomenys bus pateikti einamųjų metų pildymui siekiant supaprastinti informacijos pateikimą. Jeigu duomenys keičiasi (tiek Teatro atstovo, tiek Kūrėjo), nebeaktualūs duomenys bus saugomi 2 metus nuo atitinkamos ataskaitos užpildymo dienos.

Siekdami viešinti ataskaitas apie gautus tyrimo rezultatus Anketą pildančio TEATRO ATSTOVO duomenys:

 • vardas, pavardė
 • pareigos
 • kontaktinis el.
 • pašto adresas
 • telefono ryšio numeris

Spektaklio KŪRĖJO bendrieji duomenys:

 • vardas, pavardė
 • gimimo metai (bus prieinami Organizacijų atstovams, neregistruoti duomenų bazės naudotojai matys tik amžiaus grupę)
 • kilmės šalis (dažniausiai vieša informacija)
 • el. pašto adresas (komunikacijos tikslu bus prieinami tik Organizacijų atstovams)

Spektaklio KŪRĖJO papildomi asmens duomenys, kuriuos teikia pats KŪRĖJAS:

 • biografija;
 • atvaizdas
 • (nuotraukos);
 • tiksli gimimo data
Teatro ATSTOVO duomenys viešinami tik registruotiems duomenų bazės naudotojams (spektaklių Kūrėjams ir Organizacijų atstovams), vadovaujantis teisėto intereso pagrindu (BDAR 6 str. 1 (f)), t.y., tretieji asmenys (spektaklių Kūrėjai ir Organizacijų atstovai) yra suinteresuoti tiesiogiai susisiekti su Teatro ATSTOVU norint patikslinti/pataisyti jų pateiktus duomenis.

Spektaklio KŪRĖJO bendrieji asmens duomenys viešinami turint teisėtą interesą informuoti visuomenę apie bendrą teatro lauko būklę bei didinti teatrų skaidrumą ir nešališkumą viešojo intereso labui (BDAR 6 str. 1(f))

Spektaklio KŪRĖJO papildomi asmens duomenys viešinami turint KŪRĖJO sutikimą (BDAR 6 str. 1(f)

Teatro ATSTOVO duomenys pašalinami pasikeitus kontaktiniam Teatro asmeniui (ATSTOVUI)

Spektaklio KŪRĖJO bendrieji duomenys viešinami neribotą laikotarpį viešojo intereso tikslais.

Spektaklio KŪRĖJO papildomi duomenys nebeviešinami, kai KŪRĖJAS atšaukia savo sutikimą šių duomenų viešinimui.

Organizacijos paskyros sukūrimo duomenų bazėje tikslu Paskyrą kuriančio TEATRO ATSTOVO duomenys:

 • vardas, pavardė
 • pareigos
 • kontaktinis telefono ryšio numeris
 • kontaktinis el. pašto adresas
Paskyros sukūrimas vykdomas turint Teatro ATSTOVO aktyviais veiksmais išreikštą sutikimą (BDAR 6 str. 1(a)) Kiekviena sukurta paskyra priklauso Organizacijai, o ne ją sukūrusiam ATSTOVUI, todėl paskyros sukūrimui naudoti asmens duomenys bus saugomi tol, kol Organizacija nepakeis ją atstovaujančio asmens.
Tam, kad galėtume informuoti Kūrėjus apie vykdomo projekto rėmuose renkamus jų asmens duomenis ir šių duomenų tvarkymą Spektaklio KŪRĖJO asmens duomenys:

 • kontaktinis el. pašto adresas
Turint teisėtą interesą informuoti apie savo įstatyminius įsipareigojimus (BDAR 6 str. 1(f)) Šiuos duomenis saugome tol, kol Kūrėjo duomenys yra pateikiami einamųjų metų ataskaitoje ir 2 metus po to.

KAM ATSKLEIDŽIAME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS EEE RIBOSE IR UŽ EEE RIBŲ?

EEE teritorijoje:

 • UAB „Interneto vizija“. Duomenų bazių su asmens duomenimis talpinimo paslauga. Susipažinkite su jų duomenų apsaugos politika čia.
 • Kompetentingoms Lietuvos Respublikos institucijos – Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai ir Lietuvos kultūros tarybai – tačiau griežtai tik tais tikslais ir tik tokia apimtimi, kiek tai būtina vykdant SMKA projektą „Lietuvos teatras skaičiais“. SMKA įsipareigoja neperduoti šioms institucijos projekto rėmuose gautų duomenų kopijų.
 • Mūsų partneriams, teikiantiems informacinių technologijų, elektroninių ryšių, apskaitos, audito, teisines ir kitas paslaugas – tik tais atvejais, kai tai būtina konkrečiai paslaugai atlikti.
 • Valstybinės priežiūros ir teisėsaugos institucijoms – tik tuo atveju, jeigu šios institucijos pagrindžia duomenų gavimo poreikį ir teisėtumą.

Už EEE teritorijos ribų:

 • Google LLC (JAV). Serverių ir atsarginių kopijų saugojimo centras. Google nebesiremia „Privacy Shield“ duomenų perdavimo į JAV mechanizmu, bet ir toliau dalyvauja šioje programoje. Asmens duomenų perdavimui už EEE ribų Google naudoja Europos Sąjungos komisijos patvirtintas standartines sutarčių sąlygas (angl. SCC).

KAIP APSAUGOME JŪSŲ ASMENS DUOMENIS?

 • Tvarkydami ir saugodami jūsų asmens duomenis, mes įgyvendiname organizacines ir technines priemones, kurios užtikrintų asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo (pvz., prieigų kontrolę). Gavę jūsų asmens duomenis, taikome visas reikalingas procedūras ir saugumo priemones tokių duomenų atžvilgiu.

JŪSŲ TEISĖS

Kiekvienas duomenų subjektas, t.y., kiekvienas iš Jūsų, kurio duomenys tvarkomi šios Politikos aprašytais tikslais, turi šias teises:

 • Žinoti (būti informuotu) apie savo asmens duomenų tvarkymą (BDAR 12–14 straipsniai);
 • Susipažinti su tvarkomais savo asmens duomenimis (BDAR 15 straipsnis);
 • Reikalauti ištaisyti netikslius su Jumis susijusius asmens duomenis (BDAR 16 straipsnis);
 • Reikalauti ištrinti su Jumis susijusius asmens duomenis („teisė būti pamirštam“) (BDAR 17 straipsnis).

Dėmesio! Teisę būti pamirštam turite tik jeigu tai galima pagrįsti viena iš šių priežasčių:

 • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;
 • Jūs nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį ir nėra viršesnių teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis.
 • Apriboti duomenų tvarkymą (BDAR 18 straipsnis):

Dėmesio! Teisę apriboti Jūsų duomenų tvarkymą turite tik tuomet, kai:

 • asmens duomenys yra netikslūs;
 • asmens duomenų tvarkymas yra neteisėtas, tačiau Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti;
 • duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų savo tikslui įgyvendinti, tačiau jų reikia Jums siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus;
 • Jūs prieštaraujate duomenų tvarkymui pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį, jei duomenų valdytojo teisėtos priežastys nėra viršesnės už Jūsų priežastis.
 • Perkelti savo asmens duomenis, kai duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu arba sutartimi ir duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis (BDAR 20 straipsnis);
 • Nesutikti su asmens duomenų tvarkymu dėl su jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių, kai duomenys tvarkomi siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų, išskyrus atvejus, kai duomenų valdytojas įrodo, kad duomenys tvarkomi dėl įtikinamų teisėtų priežasčių, kurios yra viršesnės už jūsų interesus, teises ir laisves, arba, siekiant pareikšti, vykdyti ar apginti teisinius reikalavimus (BDAR 21 straipsnis).
 • Jeigu manote, kad Scenos meno kritikų asociacija neteisėtai tvarko jūsų asmens duomenis arba neįgyvendina Jūsų teisių, turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, 10312 Vilnius, tel. (8 5) 271 2804, 279 1445, el. p. ada@ada.lt).

SUSISIEKITE SU MUMIS

Asmens duomenų tvarkymo politika nėra aiški? Susisiekite el. paštu statistika@smka.lt